avatar 0.20 0.50
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar 0.20 0.08
avatar 0.10 0.04
avatar 0.10 0.04
avatar

kog

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00